Detail van de Lebuïnuscodex, Noord-Frankrijk, ca. 850  boekband Keulen, 12e eeuw.jpg

ANBI informatie

Schenken aan het museum is fiscaal voordelig door onze ANBI status. Lees alles over de ANBI status van het museum, de Vriendenvereniging en Fonds Museum Catharijneconvent.

Schenken aan Museum Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent heeft het Fonds Museum Catharijneconvent opgericht voor donateurs die het museum willen steunen met een schenking, een erfstelling of legaat. Fonds Museum Catharijneconvent heeft de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt daardoor geheel ten goede aan het museum. Doel van dit fonds is het verlenen van steun aan het museum in de meest brede zin van het woord. Uw donatie aan het fonds maakt het mogelijk om het christelijke erfgoed ook voor toekomstige generaties te behouden.

Belastingvoordeel

U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Het belastingvoordeel is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de hoogte van de gift en van of het een eenmalige of periodieke gift is.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Deze extra aftrek geldt voor alle giften aan een culturele ANBI, dus zowel de eenmalige als de periodieke giften, voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Het betekent dat u maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek kan brengen.

Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder de extra giftenaftrek.

Periodiek schenken

Een periodieke gift levert u meestal maximaal belastingvoordeel op. Een periodieke gift legt u vast in een onderhandse overeenkomst met het museum. U schenkt in dat geval minimaal vijf jaar achtereen een vast bedrag. Jaarlijks kunt u dit bedrag als een periodieke gift volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Door de onderstaande stappen te doorlopen, kunt u dit regelen.

Of regel het op papier

  1. Download de Overeenkomst periodieke gift en het incassoformulier als u ons wilt machtigen om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven.
  2. Stuur beide overeenkomsten in een envelop zonder postzegel naar:

    Fonds Museum Catharijneconvent
    Antwoordnummer 9161
    3500 ZA Utrecht

U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te sturen. Wij vullen op de overeenkomst onder andere enkele codes in. Deze codes moet u invullen bij uw belastingaangifte.

Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u deze terug. Bewaar de overeenkomst. Soms vraagt de Belastingdienst hiernaar.

Let er bij uw eerste betaling in het eerste kalenderjaar op, dat u deze doet na de ingangsdatum van de overeenkomst. Voor de Belastingdienst tellen giften vóór de ingangsdatum niet mee als periodieke gift. Uw jaarlijkse donatie is inclusief de Vriendenbijdrage. Als donateur bent u dus ook Vriend van het museum, met de daarbij behorende Vriendenprivileges.

Het beloningsbeleid ANBI en financiële verantwoording

De Vereniging Vrienden en het Fonds Museum Catharijneconvent hebben geen personeel, dus ook geen beloningsbeleid. Medewerkers van het museum werken aan fondsenwerving en werving van vrienden. Zij worden beloond volgens de CAO van de Rijksmusea.

Verslaglegging van de uitgevoerde activiteiten van Stichting Museum Catharijneconvent, de Vereniging Vrienden van Museum Catharijneconvent het Stichting Fonds Museum Catharijneconvent vindt u in het jaarverslag evenals de financiële verantwoording van Stichting Museum Catharijneconvent en Stichting Fonds Museum Catharijneconvent. Meer informatie over de doelstellingen van het Fonds vindt u in het beleidsplan 2021-2024.

Financiële gegevens

Stichting Fonds Museum Catharijneconvent:

RSIN/Fiscaal nummer: 8506 17 492 / KvK: 52829367


Bestuur Fonds Museum Catharijneconvent:

K.D. (Klaas Dirk) Bruintjes, (waarnemend voorzitter)

mr. drs. J.P. (Peter) van der Meij (penningmeester)

drs. C.J. (Kees) Beuving (bestuurslid)

drs. R.A.M. Chr. (Rogier) Moulen Janssen (bestuurslid)

dr. A.C. (Anique) de Kruijf (bestuurslid)


Bankrekening 1554.35.523 (Rabobank, Utrecht)

IBAN: NL35RABO0155435523 / BIC: RABONL2U

Fiscaal nummer: 8506 17 492

Kamer van Koophandel: 52829367


Vereniging Vrienden van Museum Catharijneconvent:

RSIN/Fiscaal nummer: 816107646 / KvK: 40477041


Bestuur Vereniging Vrienden van het Catharijneconvent:

mr. drs. J.P. (Peter) van der Meij (voorzitter)

mr. J.A. (Jan) de Bruijn (penningmeester/secretaris)

drs. J.H. (Joleen) Heringa

ds. N.J. (Netty) de Jong-Dorland

dr. E.J. (Eric) Janse de Jonge

dr. A. (Arnold) Smeets


Stichting Museum Catharijneconvent:

RSIN/Fiscaal nummer: 803577242 / KvK:41187306