Kloostertuin, Museum Catharijneconvent

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Museum Catharijneconvent

Uitgangspunten

Museum Catharijneconvent wil graag zo veel mogelijk individuele bezoekers en (school)groepen in de gelegenheid stellen Museum Catharijneconvent te bezoeken. Daarbij is het doel voor Museum Catharijneconvent om een bezoek aan het museum of een door het museum georganiseerde activiteit, faciliteit en/of tentoonstelling zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen. Museum Catharijneconvent streeft ernaar het bezoek voor iedere bezoeker een unieke en inspirerende ervaring te laten zijn. Museum Catharijneconvent doet daarbij al het redelijke om eventuele ongemakken en overlast tijdens het bezoek tot het minimum te beperken.

 1. Algemene bepalingen

Definities

1.1. Museum Catharijneconvent: de Stichting Museum Catharijneconvent, gevestigd aan de Lange Nieuwstraat 38 te Utrecht, die krachtens haar doelstelling de esthetische, culturele en historische waarden van de kunst en het erfgoed van het christendom in Nederland onderzoekt en belicht.

1.2. Museum Catharijneconvent: de voor het publiek opengestelde ruimten in Museum Catharijneconvent Gebouw aan de Lange Nieuwstraat 38 te Utrecht, daaronder begrepen de wetenschappelijke bibliotheek en documentatie van Museum Catharijneconvent op hetzelfde adres.

1.3. Bezoeker: een ieder die Museum Catharijneconvent betreedt voor het bezichtigen van een tentoonstelling of het raadplegen van de bibliotheekcollecties, een receptie, congres, lezing, rondleiding of soortgelijke bijeenkomst bijwoont in het museum.

1.4. Entreeticket: een ticket dat Bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de (expositie)ruimten in Museum Catharijneconvent.

1.5. Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, Vriendenpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in Museum Catharijneconvent. Onder Toegangsbewijs valt eveneens een elektronisch entreeticket (een entreeticket dat door de bezoeker wordt afgedrukt of getoond op de smartphone).

1.6. Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

1.7. Functionaris van Museum Catharijneconvent: alle natuurlijke personen die in en om Museum Catharijneconvent in opdracht van Museum Catharijneconvent werkzaam zijn.

1.8. Visitatie: het inkijken van tassen, koffers, jassen en andere bagage of objecten die Bezoekers bij zich dragen door Functionarissen van Museum Catharijneconvent.

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden gelden voor alle Bezoekers aan Museum Catharijneconvent en tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan Museum Catharijneconvent in het kader van zijn doelstelling gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt.

2.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, in het geval van exclusieve ontvangsten.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Toegang Museum Catharijneconvent

3.1. Bezoeker is uitsluitend gerechtigd Museum Catharijneconvent te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.

3.2. Bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het Toegangsbewijs en een voucher of enige kaart die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan Functionarissen van Museum Catharijneconvent. Indien Bezoeker niet aan een dergelijk verzoek kan of wil voldoen kan hem de toegang tot Museum Catharijneconvent worden ontzegt, waarbij Bezoeker geen recht heeft op restitutie.

3.3. Museum Catharijneconvent is gerechtigd om zijn prijzen te wijzigen.

3.4. Doorverkoop van toegangskaarten is zonder voorafgaande toestemming van Museum Catharijneconvent niet toegestaan. Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot Museum Catharijneconvent ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door Museum Catharijneconvent of een daartoe door Museum Catharijneconvent bevoegd verklaarde instantie.

3.5. Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs/Entreeticket voordat hij/zij Museum Catharijneconvent heeft betreden.

3.6. Een vooraf gekocht toegangsbewijs wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het Entreeticket vermelde tijd en datum.

3.7. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte Toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt geen restitutie van de toegangsprijs plaats, wanneer de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik kan of wil maken van zijn Toegangsbewijs.

3.8. Bezoeker kan de toegang tot Museum Catharijneconvent ontzegt worden indien hij klaarblijkelijk onder invloed verkeert van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen.

3.9. Bezoeker is verplicht mee te werken aan visitatie. Indien de Bezoeker medewerking hieraan weigert kan de toegang tot Museum Catharijneconvent worden ontzegt. In een dergelijk geval heeft Bezoeker geen recht op restitutie.

3.10. Het is reisorganisaties of touroperators niet toegestaan (groeps)boekingen voor Bezoekers te maken. Dit kan alleen in afstemming met afdeling Groepsbezoek. Groepstickets aangeschaft via dergelijke reisorganisaties of touroperators zijn derhalve niet geldig in Museum Catharijneconvent.

3.11. Museum Catharijneconvent is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van Museum Catharijneconvent. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.

 1. Verblijf in Museum Catharijneconvent

4.1. Het verblijf van Bezoeker in Museum Catharijneconvent is voor eigen rekening en risico.

4.2. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen Museum Catharijneconvent uitsluitend onder begeleiding bezoeken.

4.3. Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in Museum Catharijneconvent gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, Functionarissen van Museum Catharijneconvent gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze Functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot Museum Catharijneconvent worden ontzegd zonder dat Museum Catharijneconvent tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.

4.4. Koffers, (rug)tassen en andere objecten groter dan 50 x 45 x 25 centimeter kunnen in de garderobe worden geplaatst, echter is hier geen toezicht op.

4.5. Het meenemen van paraplu’s, (rug-)tassen, kinderdraagzakken op de rug, m.u.v. buggy’s en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan in de museumzalen. Deze moeten worden geplaatst in de garderobe.

4.6. Museum Catharijneconvent aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in bewaring zijn gegeven.

4.7. Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij aanricht. Ook indien Bezoeker deelneemt aan een workshop, rondleiding of andere activiteit, welke door Museum Catharijneconvent wordt georganiseerd.

4.8. Museum Catharijneconvent is gerechtigd Bezoeker, die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan Museum Catharijneconvent c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer er een gegronde vrees is voor beschadiging door Bezoeker, de toegang tot Museum Catharijneconvent voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Museum Catharijneconvent kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in dit artikel 4. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

4.9. In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is Museum Catharijneconvent gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan Visitatie door of namens Functionarissen van Museum Catharijneconvent. De Bezoeker die zijn medewerking aan Visitatie weigert, zal worden overgedragen aan een bevoegde opsporingsambtenaar.

 1. Gedragscode

5.1. Bezoeker zal in Museum Catharijneconvent:

5.2. Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

5.3. In Museum Catharijneconvent gemaakte foto's, video- en/of filmopnamen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Museum Catharijneconvent.

 1. Restitutie

6.1. Museum Catharijneconvent is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt Entreeticket te vergoeden. Bijbehorende transactiekosten en/of overige kosten komen eveneens niet voor vergoeding in aanmerking.

6.2. De hierna volgende omstandigheden leiden nooit tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door Museum Catharijneconvent aan Bezoeker:

  1. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Museum Catharijneconvent;
  2. het gedeeltelijk gesloten zijn van Museum Catharijneconvent, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
  3. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (onder andere molest), diefstal;
  4. schade veroorzaakt door andere Bezoekers;
  5. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
  6. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in Museum Catharijneconvent.
 1. Aansprakelijkheid

7.1 Museum Catharijneconvent is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker die rechtstreeks het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Museum Catharijneconvent. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot:

7.2 In geval van schade door overlijden of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Museum Catharijneconvent in geen geval meer bedragen dan de onder lid 1 van dit artikel beschreven schadevergoedingsregeling.

7.3 Aansprakelijkheid van Museum Catharijneconvent voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

 1. Overmacht

8.1. Als overmacht voor Museum Catharijneconvent, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Museum Catharijneconvent niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Museum Catharijneconvent zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Museum Catharijneconvent gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

 1. Gevonden voorwerpen

9.1. Door Bezoeker in Museum Catharijneconvent gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een Functionaris van Museum Catharijneconvent, dan wel bij de kassabalie van Museum Catharijneconvent.

9.2. Museum Catharijneconvent zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Utrecht.

9.3. In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen, dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van Museum Catharijneconvent over de status van de vermeende eigenaar is Museum Catharijneconvent gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

9.4. Voorwerpen waaronder identiteitsbewijzen, rijbewijzen, andere overheidsdocumenten en kostbare juwelen worden aan de politie overgedragen. Museum Catharijneconvent behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die na drie maanden niet zijn afgehaald, te vernietigen.

 1. Klachtenregeling

10.1. In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@catharijneconvent.nl.

10.2. De klacht van Bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen worden beantwoord.

 1. Overige voorwaarden en toepasselijk recht

11.1. De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van Museum Catharijneconvent.

11.2. Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en Museum Catharijneconvent is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de overeenkomst tussen Bezoeker en Museum Catharijneconvent voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Stichting Museum Catharijneconvent,

Utrecht

Marieke van Schijndel, Directeur